Liên hệ

Duong Ngoc Lam (Mr.)
Managing Director
Tin Duc Co.,Ltd (TDC)
No 02 / 36 Lane, Nguyen Hong Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-37735884;    Fax: 84-4-37735891 ; Mobile phone: 84 - 0913 22 22 24
E-mail: tdcmail@hn.vnn.vn – Private email: lam.tinduc.vn@gmail.com  - Website: www.tinduc.vn

Nhập nội dung liên hệ Các trường có dấu * là bắt buộc

reset captcha

Gửi liên hệHủy bỏ

Liên hệ

Duong Ngoc Lam (Mr.)
Managing Director
Tin Duc Co.,Ltd (TDC)
No 02 / 36 Lane, Nguyen Hong Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-37735884;    Fax: 84-4-37735891 ; Mobile phone: 84 - 0913 22 22 24
E-mail: tdcmail@hn.vnn.vn – Private email: lam.tinduc.vn@gmail.com  - Website: www.tinduc.vn

Nhập nội dung liên hệ Các trường có dấu * là bắt buộc

reset captcha

Gửi liên hệHủy bỏ